Regulamin wypożyczalni samochodów

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umów najmu samochodów zawieranych przez DUDKI 11 w ramach Wypożyczalni Samochodów. Regulamin Wypożyczalni stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.
 2. W razie sprzeczności umowy i niniejszego Regulaminu, strony związane są umową.
 3. Najemcą może być osoba, która: ukończyła 21 lat dla grup samochodów A, B, 23 lata dla grup samochodów C, 25 lat dla pozostałych grup samochodów, posiada ważny dowód osobisty i ważne prawo jazdy, posiada inny dokument stwierdzający tożsamość. W przypadku, kiedy Najemcą nie jest osoba fizyczna, samochód może być kierowany tylko przez osobę wymienioną w umowie najmu.
 4. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie niewymienionej w umowie najmu.
 5. Wynajętego samochodu nie wolno przemieszczać przez granicę RP bez zgody Wynajmującego.
 6. Wynajętym samochodem zabrania się holowania innych pojazdów, przekraczania dopuszczalnej ładowności oraz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych.
 7. Opłata za wynajem pobierana wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia – płatność dokonywana jest gotówką bądź przelewem. W wypadku zmiany stawek w okresie obowiązywania umowy, Najemca jest zobowiązany do zapłaty zmienionej stawki, o ile przedłużył umowę i nie uiścił należności za najem samochodu przed zmianą stawek.
 8. Do każdego wynajmu zostanie doliczona kaucja zwrotna ustalona indywidualnie podczas wypożyczania pojazdu.
 9. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego, Najemca uiszcza opłatę wg stawki z cennika.
 10. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
 11. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu.. Poinformowanie Wynajmującego o zamiarze wydłużenia umowy w czasie krótszym, niż 12 godzin przed upływem terminu, na który umowa została zawarta, będzie podstawą do naliczenia oprócz należności za wynajem, także kary umownej w wysokości 200,-zł + VAT.
 12. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu, mimo braku zgody Wynajmującego na przedłużenie umowy najmu, lub w wypadku niepowiadomienia Wynajmującego o zamiarze wydłużenia umowy najmu przed upływem czasu, na jaki była zawarta, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości dwukrotnej wartości czynszu za każdą dobę zwłoki.
 13. Niezgłoszenie zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie samochodu w ciągu 48 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest, jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone zostaje Policji.
 14. W czasie użytkowania Najemca zobowiązany jest do:
  • posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (prawo jazdy, dowód osobisty, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie, egzemplarz umowy najmu);
  • zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych);
 15. Najemca jest odpowiedzialny za brak wyposażenia, które wynikło z jego winy na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów. W przypadku zagubienia dokumentów, kluczyków, utraty tablic rejestracyjnych samochodu zostanie naliczona opłata wg cennika.
 16. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów wynajmowanego samochodu. W razie awarii samochodu w okresie najmu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
 17. Jeżeli uszkodzenie samochodu nastąpiło w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest do wezwania Policji, powiadomienia Wynajmującego, a w sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy do odholowania samochodu na parking strzeżony lub do siedziby Wynajmującego.
 18. O ile w umowie nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej. Wynajmujący w wypadku awarii samochodu jest zobowiązany w miarę możliwości zapewnić Najemcy samochód zastępczy w ciągu 48 godzin. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego.
 19. Samochód posiada ubezpieczenie OC,AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień punktu 23, niniejszego Regulaminu) Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:
  • umyślnego uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz bez ważnego prawa jazdy;
  • uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości, albo też w razie dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (obowiązuje wówczas udział własny kierowcy lub całkowite wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę);
  • wypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku;
  • kradzieży, w wyniku której zginęły kluczyki wraz z dokumentami samochodu;
  • szkody powstałej, gdy osobą kierującą nie była osoba wymieniona w umowie najmu;
  • uszkodzenia mechanicznego szyb;
  • kradzieży samochodu, w którym nie zostały włączone wszystkie urządzenia antykradzieżowe,
  w w/w przypadkach szkody pokrywane są przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
 20. W przypadku włamania, kradzieży, uszkodzenia samochodu Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz w najbliższej placówce Policji i uzyskania poświadczenia wynikłych strat.
 21. Najemca pokrywa wszelkie opłaty oraz należności pozostające w bezpośrednim związku z umową najmu , pojazdem i jego użytkowaniem. Dotyczy to w szczególności mandatów karnych, kosztów parkowania i garażowania pojazdu, opłat za płatne odcinki dróg. W sytuacji, gdy Wynajmujący otrzyma mandat karny będący wynikiem wykroczenia Najemcy, Wynajmujący wskaże kierującego odpowiednim organom i poinformuje o zaistniałej sytuacji Najemcę. Ponadto Najemca pokryje wszelkie koszty administracyjne związane z obsługą tych płatności lub zapytań kierowanych przez właściwe organy, w tym koszty ewentualnych postępowań egzekucyjnych prowadzonych w związku z dochodzeniem przez właściwe organy zapłaty tych należności.
 22. W przypadku powstania w czasie trwania umowy najmu szkody komunikacyjnej, zakwalifikowanej przez zakład ubezpieczeniowy, jako szkoda całkowita oraz w przypadku kradzieży całego pojazdu, nawet bez winy Najemcy, jest on zobowiązany do pokrycia udziału własnego w szkodzie w wysokości:
  • 1000,-zł netto dla grupy samochodów A;
  • 1300,-zł netto dla grup samochodów B;
  • 1500,-zł netto dla grup samochodów C,
  • 2500,-zł netto dla pozostałych grup samochodów;
 23. W przypadku szkód powstałych na samochodzie, których koszt naprawy nie przekracza kwoty udziału własnego w wysokości odpowiedniej dla danej grupy samochodów (pkt. 24 niniejszego Regulaminu), Najemca zobowiązany jest do pokrycia udziału własnego w szkodzie, który stanowi równowartość kosztów naprawy.
 24. Kwotę udziału własnego Najemca uiści w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Wynajmującego.
 25. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w wynajętym samochodzie.
 26. Najemca zobowiązuje się do zwrotu czystego auta.
 27. W przypadku zwrotu uszkodzonego pojazdu, Najemca zobowiązany jest poczekać do momentu, aż weryfikacja stanu pojazdu będzie możliwa przez Wynajmującego. W przeciwnym razie Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ujawnione, w późniejszym czasie, uszkodzenia pojazdu.
 28. Niezależnie od powyższego, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odbioru samochodu od Najemcy w przypadku stwierdzenia używania pojazdu z naruszeniem postanowień niniejszej umowy, przepisów prawa lub zasad prawidłowego korzystania z wynajętego samochodu. Wszelkie koszty odbioru pojazdu ponosi Najemca.
 29. Najemca potwierdza, że podane do Umowy dane są prawdziwe, wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych Wynajmującego, który będzie ich Administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim (w tym za granicę), a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w celu realizacji Umowy, zabezpieczenia finansowego transakcji oraz w celach marketingowych. Najemca oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia.
 30. Wszelkie spory wynikłe w czasie realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 

! W POJAZDACH OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW ORAZ INNYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH!
Niewywiązanie się z w/w zakazu będzie podstawą do naliczenia kary umownej w wysokości 300 zł + VAT!

! NAJEMCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZWROTU CZYSTEGO AUTA!

! BEZWZGLĘDNY ZAKAZ UŻYTKOWANIA POJAZDU POZA GRANICAMI POLSKI BEZ WIEDZY I ZGODY WYNAJMUJĄCEGO!